Propozice

Františkova bludička - 3. ročník

Setkání cyklistů za účelem hledání kontrol podle mapy, které bylo podpořeno grantem Města Františkovy Lázně, a jeho konání umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Datum konání: sobota 3. srpna 2019

Centrum, start a cíl: Restaurace v Milíkově 

Popis: orientační cyklistická vyjížďka dvojic za účelem hledání kontrol zakreslených v mapě, pořadí hledaných kontrol si určí každá dvojice sama, dle své strategie. Vyjížďka je součástí SHOCARTLIGY.

Pořadatel: Miroslav a Mirka Špalkovi

 • Start: 10:00 první dvojice a dále v minutových intervalech, startovní časy jednotlivých týmů a jednotlivců budou losovány ze všech přihlášených. Startovní listina bude zveřejněna v pátek 2. srpna 2019 na webových stránkách setkání a v den startu v prostoru startu a cíle.
 • Časový limit: 6 hodin, pro naděje a příchozí 3 hodiny
 • Penalizace: prvních 5 minut po vypršení časového limitu penalizováno 2 body za každou započatou minutu a následně 5 body za každou započatou minutu
 • Maximální příjezd: hodinové zpoždění nad limit, tj. 7 hodin od startu
 • Kategorie: MM (muž a muž), MD (muž a žena), DD (žena a žena), MD+ (muž a žena součet věků 90 let a více), N (naděje - jeden ze dvojice do 15-ti let, druhý starší 18-ti let, oba šlapou), RD (rodiče a s dětmi do 6-ti let včetně přívěsných vozíků). Naděje a rodiče s dětmi mají časový limit 3 hodiny. Jednotliví účastníci musí být v rámci dvojice od sebe vzdáleni maximálně na doslech
 • Kontroly: cca 30 kontrol, z nichž každá bude v terénu označena lampionem s kleštěmi. Kontroly budou různě bodově ohodnocené: 10 - 100 body. Bodové ohodnocení a popis kontrol obdrží Účastníci při prezentaci
 • Systém ražení kontrol: účastníci si razí průchod kontrolami kleštěmi do startovního průkazu (ten obdrží při prezentaci a odevzdají při dojezdu do cíle)
 • Mapa: Pro setkání bude vydána speciální turistická SHOCart mapa v měřítku cca 1:50 000 se zakreslenými kontrolami. Turistické značky budou v mapě také uvedeny. Dvojice obdrží v okamžiku startu dvě mapy.
 • Trasa: povede v krásné přírodě Slavkovského lesa
 • Přihlášky: Do 26.7.2019 online formulářem a na startu za zvýšené startovné za dvojici. Počet startujících účastníků je omezen na max. 100 dvojic.
 • Startovné: 400,- Kč za dvojici pro přihlášené do 19.7.2019 a 500,- Kč za dvojici pro přihlášené do 31.7.2019 a při registraci v den startu. Startovné zahrnuje účast na setkání, dvě mapy, ceny pro první tři v kategoriích, tombolu, ale hlavně: krásnou projížďku a nezapomenutelné zážitky :-)
 • Platba startovného: na účet č.: 72549713/0300 do 10 dnů od odeslání přihlášky, variabilním symbolem je telefonní číslo uvedené v přihlášce. V případě nezaplacení startovného v řádném termínu bude přihláška vyřazena. Start bude umožněn pouze účastníkům se zaplaceným startovným.
 • Ubytování: a) přímo v hospodě v Milíkově (50,- Kč za osobu na 1 noc), na půdě nebo na sále (ve vlastních spacích pytlích), hlásit na email m.spalek@c-box.cz
 • b) ubytování Penzion v Milíkově (100 m od centra) - tel. 607 754 624, pvasejtl@seznam.cz (Ing. Vasejtlová)
 • c) ubytování Javořina, cca 4 km od Milíkova ve srubu (až pro 20 lidí po 120,- Kč ve vlastních spacích pytlích - sociální zázemí + vybavená kuchyňka v místě, bez stravování) - tel. 603 525 208,  stogrjosef@seznam.cz  (p.Štogr)
 • d) penzion Javořina (2x dvoulůžkový pokoj + 2xtřílůžkový pokoj, 250,- Kč za osobu, sociální zázemí + vybavená kuchyňka bez stravování) - tel. 603 525 208, stogrjosef@seznam.cz (p.Štogr)

Časový rozpis setkání:

 • Prezentace: pátek 2.8. 20:00 - 22:00 a sobota 3.8. 8:00 - 9:30
 • Výklad trati, organizační pokyny: 9:45
 • Start: 10:00 první dvojice
 • Příjezd poslední dvojice: 16:00 - 17:00 hodin dle počtu přihlášených
 • Vyhlášení výsledků, předání cen, tombola: 17:30 hodin
 • Volná zábava ve společenském sále hospody v Milíkově (živá muzika nebo disko) - od 18:30 hod.

Pravidla setkání:

 • Časový limit setkání je pevně daný - 6 hodin a každá započatá minuta navíc je penalizována trestnými body (prvních 5 minut po limitu penalizováno 2 body za minutu a následně 5 body za minutu). Účastníci, kteří přijedou do cíle více než hodinu po limitu (tj. 7 hodin od startu) budou diskvalifikováni. Obdobně platí pro kategorie, které mají časový limit 3 hodiny.
 • Startovní čas začíná startovním časem dvojice a končí průjezdem druhého (později dorazivšího) účastníka ze dvojice cílem.
 • Startuje se v pravidelných intervalech (intervaly budou stanoveny podle počtu přihlášených). Ke startu je nutné se dostavit alespoň 5 minut předem, aby dvojice byla včas připravena na svůj startovní čas. Startovní listina bude vyvěšena v dostatečném časovém předstihu v centru setkání.
 • Vyhrává dvojice, která získá největší počet bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje lepší čas. Záleží zcela na dvojici, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol.
 • Účastníci obdrží v okamžiku startu dvě turistické mapy se zakreslenými kontrolami.
 • Jednotlivé kontroly jsou označeny lampionem a kleštěmi, jsou číslovány v souladu s mapou a bodově ohodnoceny 10 až 100 body. Popis kontrol s jejich bodovým ohodnocením obdrží Účastníci při prezentaci. Bodové ohodnocení kontrol bude vyznačeno také přímo v mapě a je totožné s číslem kontroly (tj. číslo kontroly 31 = bodová hodnota kontroly 31 bodů). V případě event. odcizení kontroly by měla dvojice místo kontroly alespoň vyfotit.
 • Průjezd kontrolami si účastníci razí do příslušného místa ve startovním průkazu. Příklad: kontrolu č. 31 orazím kleštěmi do políčka č. 31 ve startovním průkazu. Startovní průkaz pro kontrolu průchodů obdrží účastníci při prezentaci.
 • Účastníci musí celé Setkání absolvovat společně, tzn. pohybovat se na doslech (na vybraných kontrolách bude přítomen rozhodčí, který bude toto nařízení kontrolovat).
 • Setkání se koná za plného silničního provozu, cyklistická přilba je povinná; Účastníci budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou.
 • Účastníci nesmí jezdit mimo cesty ani tam, kde je to pro cyklisty zakázané.
 • Každý účastník se setkání zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý účastník také nese odpovědnost za škodu jím způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.
 • U účastníků mladších 18 let je nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
 • Osobní údaje poskytnuté účastníky budou využity pořadatelem pro potřeby setkání a jeho propagaci a budou náležitě chráněny dle platné legislativy.
 • Fotografie a video záznamy zachycující účastníky mohou být využity pro potřeby setkání a jeho propagaci a účastníci s tímto odesláním přihlášky souhlasí.
 • Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru setkání a po skončení zveřejněny také na internetových stránkách setkání.
 • Zákaz použití jiných dopravních prostředků než kol; elektrokola jsou též zakázána.
 • Zákaz aktivního používání GPS (GPS pro záznam trasy povoleno).
 • V případě odstoupení je nutné tuto skutečnost nahlásit pořadateli na tel.: 602 287 615.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla popř. časový harmonogram ve výjimečných případech operativně upravit.
 • Účastníci s výše uvedenými pravidly setkání odesláním své přihlášky souhlasí.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat zákon č. 289/95 Sb. o lesích, zejména § 20 (zakázané činnosti v lesích), především zákaz rušit klid a ticho, zákaz rozdělávání ohně, vstupovat do oplocených míst, znečisťovat les odpady a odpadky apod.

Kontakty pro další informace:

 • e-mail: m.spalek@c-box.cz
 • tel.: 602 287 615 - Miroslav Špalek - pořadatel, stavitel trati