Propozice

Františkova bludička - 5. ročník

Setkání cyklistů za účelem hledání kontrol podle mapy.

Datum konání: sobota 19. června 2021

Centrum, start a cíl: pergola Žírovice 

Popis: orientační cyklistická vyjížďka dvojic za účelem hledání kontrol zakreslených v mapě, pořadí hledaných kontrol si určí každá dvojice sama, dle své strategie. Vyjížďka je součástí SHOCARTLIGY.

Pořadatel: Miroslav a Mirka Špalkovi

 • Start: 11:00 první dvojice a dále v minutových intervalech, startovní časy jednotlivých týmů a jednotlivců budou losovány ze všech přihlášených. Startovní listina bude zveřejněna v pátek 18. června 2021 na webových stránkách setkání a v den startu v prostoru startu a cíle.
 • Časový limit: 5 hodin, pro kategorii DJ 3 hodiny
 • Penalizace: prvních 5 minut po vypršení časového limitu penalizováno 2 body za každou započatou minutu a následně 5 body za každou započatou minutu
 • Maximální příjezd: hodinové zpoždění nad limit, tj. 6 hodin od startu
 • Kategorie: MM (muž a muž), MD (muž a žena), DD (žena a žena), MM+ , MD+ a DD+(součet věků 100 let a více), DJ (dospělý nad 18 let a dítě do 15-ti let v den startu - limit 3 hod.), DJ+ (dospělý nad 18 let a dítě do 15-ti let v den startu - limit 5 hod.)
 • Kontroly: cca 30 kontrol, z nichž každá bude v terénu označena lampionem s kleštěmi. Kontroly budou různě bodově ohodnocené: 10 - 100 body. Bodové ohodnocení a popis kontrol obdrží Účastníci při prezentaci. Koeficient pro kategorii DJ a DJ+  bude dle vzorce body x 15/věk dítěte. V týmu je možná účast více dětí, v tom případě se koeficient vypočte podle věku nejmladšího samostatně šlapajícího. Pokud dítě pojede na tyči, v sedačce nebo v závěsném vozíku, automaticky se počet bodů násobí koeficientem 1,5.
 • Systém ražení kontrol: účastníci si razí průchod kontrolami kleštěmi do startovního průkazu (ten obdrží při prezentaci a odevzdají při dojezdu do cíle)
 • Mapa: Pro setkání bude vydána speciální turistická SHOCart mapa v měřítku cca 1:40 000 se zakreslenými kontrolami včetně bodů za jednotlivé kontroly (číslo kontroly = počet bodů). Turistické značky budou v mapě také uvedeny. Dvojice obdrží v okamžiku startu dvě mapy.
 • Trasa: povede v krásné přírodě 
 • Přihlášky: Do 16.6.2021 online formulářem a na startu za zvýšené startovné za dvojici. Počet startujících účastníků je omezen na max. 100 dvojic
 • Startovné: 400,- Kč za dvojici pro přihlášené do 31.5.2021 a 500,- Kč za dvojici pro přihlášené do 16.6.2021 a při registraci v den startu. Kategorie DJ má startovné 200,- Kč za dvojici a 300,- Kč po 31.5.2021. Startovné zahrnuje účast na setkání, dvě mapy, ceny pro první tři v kategoriích, tombolu, ale hlavně: krásnou projížďku a nezapomenutelné zážitky :-)
 • Platba startovného: na účet č.: 72549713/0300 do  5 dnů od odeslání přihlášky, variabilním symbolem je telefonní číslo uvedené v přihlášce. V případě nezaplacení startovného v řádném termínu bude přihláška vyřazena. Start bude umožněn pouze účastníkům se zaplaceným startovným.

Ubytování:  a) pension Žírovice Coufalová  - tel. 736 769 579, 

b) Blue apartmán Králíkovi tel. 603 777 504 nebo 603 843 512

c) chata Žírovice LedaŠILOVI TEL. 602 788 711 nebo 603 365 076

Časový rozpis setkání:

 • Prezentace: sobota 19.6. 2021 8:00 - 10:15
 • Výklad trati, organizační pokyny: 10:45
 • Start: 11:00 první dvojice
 • Příjezd poslední dvojice: 16:00 - 17:00 hodin dle počtu přihlášených
 • Vyhlášení výsledků, předání cen, tombola: 17:30 hodin
 • Občerstvení: v pergole točené pivo, limo, nealko pivo, grilované dobroty, 

Pravidla setkání:

 • Časový limit setkání je pevně daný - 5 hodin a každá započatá minuta navíc je penalizována trestnými body (prvních 5 minut po limitu penalizováno 2 body za minutu a následně 5 body za minutu). Účastníci, kteří přijedou do cíle více než hodinu po limitu (tj. 6 hodin od startu) budou diskvalifikováni. 
 • Startovní čas začíná startovním časem dvojice a končí průjezdem druhého (později dorazivšího) účastníka ze dvojice cílem.
 • Startuje se v pravidelných intervalech (intervaly budou stanoveny podle počtu přihlášených). Ke startu je nutné se dostavit alespoň 5 minut předem, aby dvojice byla včas připravena na svůj startovní čas. Startovní listina bude vyvěšena v dostatečném časovém předstihu v centru setkání.
 • Vyhrává dvojice, která získá největší počet bodů. V případě stejného počtu bodů rozhoduje lepší čas. Záleží zcela na dvojici, jakou strategii (tj. trasu a kontroly) si zvolí, aby v časovém limitu získala co největší počet bodů z navštívených kontrol.
 • Účastníci obdrží v okamžiku startu dvě turistické mapy se zakreslenými kontrolami.
 • Jednotlivé kontroly jsou označeny lampionem a kleštěmi, jsou číslovány v souladu s mapou a bodově ohodnoceny 10 až 100 body. Popis kontrol s jejich bodovým ohodnocením obdrží Účastníci při prezentaci. Bodové ohodnocení kontrol bude vyznačeno také přímo v mapě a je totožné s číslem kontroly (tj. číslo kontroly 31 = bodová hodnota kontroly 31 bodů). V případě event. odcizení kontroly by měla dvojice místo kontroly alespoň vyfotit.
 • Průjezd kontrolami si účastníci razí do příslušného místa ve startovním průkazu. Příklad: kontrolu č. 31 orazím kleštěmi do políčka č. 31 ve startovním průkazu. Startovní průkaz pro kontrolu průchodů obdrží účastníci při prezentaci.
 • Účastníci musí celé Setkání absolvovat společně, tzn. pohybovat se na doslech (na vybraných kontrolách bude přítomen rozhodčí, který bude toto nařízení kontrolovat).
 • Setkání se koná za plného silničního provozu, doporučujeme cyklistickou přilbu. Účastníci budou dodržovat pravidla silničního provozu stanovená vyhláškou.
 • Účastníci nesmí jezdit mimo cesty ani tam, kde je to pro cyklisty zakázané.
 • Každý účastník se setkání zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý účastník také nese odpovědnost za škodu jím způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.
 • U účastníků mladších 18 let je nutný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
 • Osobní údaje poskytnuté účastníky budou využity pořadatelem pro potřeby setkání a jeho propagaci a budou náležitě chráněny dle platné legislativy.
 • Fotografie a video záznamy zachycující účastníky mohou být využity pro potřeby setkání a jeho propagaci.
 • Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru setkání a po skončení zveřejněny také na internetových stránkách setkání.
 • Zákaz použití jiných dopravních prostředků než kol; elektrokola jsou též zakázána.
 • Zákaz aktivního používání GPS (GPS pro záznam trasy povoleno).
 • V případě odstoupení je nutné tuto skutečnost nahlásit pořadateli na tel.: 602 287 615 popř. 608 741 897.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla popř. časový harmonogram ve výjimečných případech operativně upravit.
 • Účastníci s výše uvedenými pravidly setkání odesláním své přihlášky souhlasí.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat zákon č. 289/95 Sb. o lesích, zejména § 20 (zakázané činnosti v lesích), především zákaz rušit klid a ticho, zákaz rozdělávání ohně, vstupovat do oplocených míst, znečisťovat les odpady a odpadky apod.

Kontakty pro další informace:

 • e-mail: m.spalek@c-box.cz
 • tel.: 602 287 615 - Miroslav Špalek - pořadatel, stavitel trati